Stanovy

1) Polabská hasičská liga (dále jen PHL) je společenstvím sborů dobrovolných hasičů, které mají společný zájem na setkáních při sportovní i další zájmové činnosti, která se uskutečňují podle dohodnutých termínů a Směrnic SHČMS.

2) Řídícím orgánem PHL je Výbor PHL (dále jen Výbor). Výbor je soubor delegátů všech členských SDH. Každé SDH deleguje do Výboru nejvýše 1 svého člena. Pro organizaci činnosti Výboru volí její členové ze svých řad tříčlenné Vedení, Funkce ve Vedení jsou: starosta, místostarosta a ověřovatel zápisů (současně funkci kontrolní). Každý z členů Vedení musí být členem jiného SDH. V případě nutnosti může SDH svého delegáta vyměnit. Byl-li vyměněný člen ve Vedení musí Výbor zvolit jeho nástupce na nejbližším jednání. Výbor rozhoduje prostou většinou svých přítomných členů. Jeho jednání svolává starosta. Podnět ke svolání Výboru může vzejít nejen z Vedení ale i z kteréhokoliv členského SDH.

3) Základem sportovní činnosti jsou Směrnice hasičských soutěží SHČMS pro muže a ženy, Směrnice hry Plamen, případně i Směrnice pro činnost dorostu SHČMS včetně dodatků a doplňků, všechny v platném znění. Určité odchylky neohrožující bezpečnost a zdraví jsou možné. Platné odchylky může stanovit Výbor PHL v dokumentu „Doplněk pravidel“ na základě dohody ve Výboru PHL.

4) Každé členské SDH má právo podle dohodnutého programu organizovat jedno soutěžní setkání. Na toho setkání pozve s předstihem 2 týdnů všechny členské SDH, jejichž povinností je 1 týden předem oznámit pořadateli svou účast počtem družstev v kategoriích: mladší děti, starší děti, ženy a muži. V pozvánce je pořadatel povinen uvést případnou úpravu pravidel soutěžní disciplíny. Svou soutěž může pojmenovat a také vedle základní disciplíny přidat i disciplínu v PHL nesoutěžní. (za předpokladu dodržení pravidel ligy) Pro PHL je soutěžní disciplínou POŽÁRNÍ ÚTOK. Členský sbor může přihlásit navíc i družstva, která nesoutěží v PHL. Pořadatel může pozvat k účasti i další sobě „přátelské“ SDH. Po skončení soutěžního dne provede pořadatel podle své úvahy a ve své kompetenci a režii ocenění soutěžících (předání pohárů a diplomů). Z dosažených výsledků budou pro účely hodnocení v PHL vybrány jen výsledky družstev přihlášených k soutěži PHL v požárním útoku, s ostatními se pro tento účel nepočítá. (výsledky aktualizuje na webových stránkách http://polabskaliga.cz/ starosta-ka ligy)
Pořadatel zajistí: hlavního rozhodčího, je představitelem pořadatele a musí být jeho členem, potřebný počet poučených rozhodčích – hasičů a dalších pracovníků soutěže (i z přátel SDH)
a podle místních schopností í občerstvení.
Důležitou povinností pořadatele je zajistit pojištění akce ve smyslu Dodatku č.1 Směrnice hasičských soutěží …. Schválené VV SHČMS 16.6.2011s účinností od 1.1.2012 (aktuální znění vždy na internetu http://dh.cz)
Každý členský sbor vloží do PHL roční nevratný vklad ve výši schválené Výborem se splatností na prvním soutěžním setkání.
Účastníci soutěžního setkání platí ve prospěch pořadatele startovné. Jeho výše za družstvo přihlášené do PHL je ve všech kategorií včetně dětí 100 Kč, pro všechna ostatní družstva výši stanoví pořadatel v pozvánce.

5) Platí dnem schválení, to je: 17. listopadu 2018.
Od tohoto data končí platnost všech dohod dříve uzavřených, pokud odporují zde přijatému.